การนวดไทย 150 ชั่วโมง

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
หลักสูตร การแพทย์แผนไทย
สาขาการนวดไทย

1. หลักสูตร การนวดไทย (150 ชั่วโมง)

2. หลักการและเหตุผล
การนวดไทยเป็นการส่งเสริมสุขภาพเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งที่เกิดจากการนำความรู้ของ ภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านมาผสมผสานกับความรู้ของชาติตะวันตกในการส่งเสริมสุขภาพให้มีความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยเน้นคงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย โดยหลักสูตร การนวดไทย (150 ชั่วโมง)นี้ ว่าด้วยการผสมผสานความรู้เรื่องการนวดพื้นฐาน การนวดฝ่าเท้า การนวดกดจุด เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศ ความรัก ความเอื้ออาทร ภายในครอบครัวและยังสร้างรายได้ให้กับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย

3 วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้สำเร็จตามหลักสูตรได้รับความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
3.2 ให้มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการนวดได้รู้และเข้าใจในข้อกำหนด หน้าที่และมีความละเอียดรอบคอบในการนวด
3.3 มีเจตคติที่ดีต่อการนวดแผนไทย
3.4 มีความรู้และทักษะในด้านการนวดแผนไทยเพื่อนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือตัวเอง ภายในครอบครัวและนำไปประกอบวิชาชีพได้

4. ระยะเวลาการศึกษา
กำหนด 150 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 60 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 90 ชั่วโมง

5. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
5.1 เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
5.2 อายุ 18 ปีขึ้นไป
5.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคติดต่อ
5.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
5.5 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

6. ครูผู้สอน
6.1 ครูผู้สอนภาคทฤษฎี ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่ทำการสอน
6.2 ครูผู้สอนภาคปฏิบัติต้องได้รับการรับรองเป็นครูผู้สอนการนวดไทยจากสมาคมฯหรือองค์กรที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย

7. สถานศึกษา
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย

8. ตำราเรียน
ใช้ตำราเรียนที่ได้รับการรับรองจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

9. อุปกรณ์การเรียน
9.1 ที่นอนสำหรับฝึกภาคปฏิบัติการนวด ผู้เรียน 2 คนต่อ 1 ที่
9.2 โสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็น เช่น
1. เครื่องฉายแผ่นใส, แผ่นใส
2. เครื่องเล่นวีดีทัศน์และโทรทัศน์
3. หุ่นแสดงโครงกระดูกของร่างกาย
4. หุ่นแสดงกล้ามเนื้อของร่างกาย
5. แผ่นภาพแสดงจุดต่างๆในร่างกาย และแนวนวด

10. การประเมินผล
10.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียน ภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
10.2 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียน ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
10.3 ภาคทฤษฎีประเมินผลด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย
10.4 ภาคปฏิบัติประเมินผลด้วยการฝึกงานและเก็บตัวอย่าง
10.5 ภาคคุณธรรมและมารยาทประเมินผลโดยครูผู้สอน

11. การสำเร็จการศึกษา
11.1 ผู้เรียนต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
11.2 ผู้เรียนต้องสอบผ่านการประเมินผลในคุณธรรมและมารยาทจากครูผู้สอน

โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาพื้นฐาน 15 ชั่วโมง
1.1 กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 6 ชั่วโมง
1.2 ความรู้ทั่วไปเรื่องการนวด 3 ชั่วโมง
1.3 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 3 ชั่วโมง
1.4 โรคที่ไม่ควรนวด 3 ชั่วโมง
2. หมวดวิชาชีพ 71 ชั่วโมง
2.1 เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค 6 ชั่วโมง
2.2 การนวดพื้นฐาน 23 ชั่วโมง
2.3 การนวดกดจุดอาการต่าง ๆ 10 ชั่วโมง
2.4 การนวดกดจุดสะท้อนเท้า 20 ชั่วโมง
2.5 กายบริหารท่าฤาษีดัดตน 6 ชั่วโมง
2.6 การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 6 ชั่วโมง

3. การปฏิบัติ 15 ชั่วโมง
3.1 ฝึกกำลังนิ้วมือ 3 ชั่วโมง
3.2 การซักประวัติและการตรวจร่างกาย 3 ชั่วโมง
3.3 ฝึกปฏิบัติทำลูกประคบ 6 ชั่วโมง
3.4 การบริหารร่างกาย 3 ชั่วโมง
4. หมวดจริยธรรม 9 ชั่วโมง
4.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ 3 ชั่วโมง
4.2 ธรรมะกับสมาธิ 3 ชั่วโมง
4.3 กฎหมายการประกอบโรคศิลปะ 3 ชั่วโมง
รวม 110 ชั่วโมง
5. ฝึกงาน
กำหนดฝึกนวดและเก็บตัวอย่างกรณีนักศึกษา 40 ชั่วโมง

แนวสังเขปรายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
1. กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปร่างและลักษณะโครงสร้างของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนโครงสร้างของระบบทั้งหมดของร่างกาย

2. ความรู้ทั่วไปเรื่องการนวด 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการของการนวดไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างของการนวดแต่ละสาย ตลอดจนหลักวิธีการขั้นตอน ประโยชน์ที่ได้รับและข้อห้ามในการนวด

3. ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมา มูลเหตุของการเกิดโรค (สมุฏฐานของโรค) สมดุลแห่งสุขภาพ การเจ็บป่วย ธาตุเจ้าเรือน การคูณธาตุ อาหารประจำธาตุ สมุฏฐานตามสุริยคติอิทธิพลของดวงดาวที่มีผลต่อสุขภาพ

4. โรคที่ไม่ควรนวด 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาสาเหตุการเกิดโรค การดำเนินของโรค ลักษณะอาการภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ไม่สามารถทำการนวดได้ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มานวด

หมวดวิชาชีพ
1. เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมา ลักษณะการเดินของแนวเส้นสิบ ตำแหน่งในการรักษาโรคบนเส้นสิบ เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคทางการนวด

2. การนวดพื้นฐาน 23 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาขั้นตอน วิธีการ ประโยชน์ เส้นประธานสิบ ข้อห้ามในการนวดพื้นฐานขา ท่านอน เปิดลม พื้นฐานหลังท่านอนและท่านั่ง พื้นฐานขาด้านนอก พื้นฐานขาด้านใน พื้นฐานบ่า พื้นฐานแขนด้านนอก ท่านอนและท่านั่ง พื้นฐานแขนด้านในท่านอนและท่านั่ง พื้นฐานหัวไหล่ พื้นฐานศรีษะด้านหลัง เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค

3. การนวดกดจุดอาการต่าง ๆ 10 ชั่วโม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้าม ในการบำบัดอาการปวดศรีษะ ปวดข้อเท้า ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดแขน ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดขาและการนวดเพื่อสุขภาพ

4 การนวดกดจุดสะท้อนเท้า 20 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้าม ในการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ

5. การบริหารท่าฤาษีดัดตน 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมา การตรวจสมดุลของร่างกาย วิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์และข้อห้ามของการบริหารท่าฤาษีดัดตน 15 ท่า เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมสุขภาพของ ร่างกาย

6. การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้ามของการอบ ประคบสมุนไพร รู้จักชื่อ วิธีใช้ ประโยชน์ของสมุนไพรที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ

หมวดการปฏิบัติ
1. ฝึกกำลังนิ้วมือ 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน ข้อควรระวังในการยกกระดาน เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของนิ้วมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการนวด

2. การซักประวัติและตรวจร่างกาย 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน รายละเอียดในการซักประวัติและตรวจร่างกาย เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาอาการของโรค

3. ฝึกปฏิบัติทำลูกประคบ 6 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้ หลักวิธีการ ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ในการทำลูกประคบส่วนผสม ประโยชน์ ข้อห้ามในการใช้ลูกประคบเพื่อบำบัดอาการต่าง ๆ

4. การบริหารร่างกาย 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการปฏิบัติตนหลังการนวด ท่าบริหาร การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การประคบความร้อน ความเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

หมวดจริยธรรมและกฎหมาย
1. จรรยาบรรณวิชาชีพ 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้อควรปฏิบัติ ข้อกำหนดและข้อห้ามตามหลักพุทธศาสนาและหลักของกฎหมายในการประกอบวิชาชีพ

2. ธรรมะกับสมาธิ 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการนวด การนั่งสมาธิ เพื่อให้เกิดสมาธิในการรักษาและเสริมสร้างจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

3. กฎหมายการประกอบโรคศิลปะ 3 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเนื้อหาของกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ ข้อจำกัดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มารยาทวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการนวด

การฝึกปฏิบัติ 40 ชั่วโมง
ฝึกนวดและเก็บตัวอย่างกรณีศึกษา 40 ชั่วโมง


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>